Selecteer een pagina

ATELIER PLEK

Sociaalruimtelijk advies, onderzoek & initiatief

gebiedsanalyses | cartografie | visuele rapportages

participatie | gebiedsontwikkeling | mobiliteit

CARTOGRAFIE

Een mooie stadsplattegrond, conceptuele gebiedsschets of geografische infographic geven inzicht in een ruimtelijke vraag of opgave. Een plattegrond als praatplaat helpt bij het maken van gebiedsanalyses en een reductieplattegrond geeft inzicht in de essentie.

Atelier Plek ondersteunt in het cartografische proces. Indien gewenst met GIS, Illustrator of handschetsen. 

CITYMAP BY LOCALS GRONINGEN

Wat is er fijner dan dat je als toerist door lokale inwoners rondgeleid wordt in Groningen? Op de Citymap made by Groningers staan handenvol tips om je verblijf in Groningen aangenamer te maken. De kaart is samen met bewoners ingevuld en gepubliceerd door Marketing Groningen.

Bekijk meer projecten

GEBIEDSANALYSES

Elk gebied, stedelijk, ruraal of natuurlijk, heeft een eigen karakter. Diverse menselijke en natuurlijke factoren dragen daaraan bij. Niet elk landschap is makkelijk te lezen en veel plekken kennen verborgen geheimen of bieden onontgonnen mogelijkheden.  

Atelier Plek onderzoekt plekken en gebieden en ontrafelt het gebieds-DNA. Waar mogelijk op biografische wijze.

MARKTANALYSE GRONINGEN-DRENTHE

Voor een Gronings-Drentse zorginstelling is een uitgebreide geografische marktanalyse uitgevoerd waarin er onder andere onderzoek is gedaan naar de regionale gebieds- en marktkarakteristieken, trends op het vlak van woonwensen en verhuismobiliteit van ouderen.

Bekijk meer projecten

PARTICIPATIEOPGAVEN

De Omgevingswet stelt eisen aan participatie met alle belanghebbenden, waaronder inwoners. Gebleken is dat voor veel overheden en partijen dat een lastige opgave is en dat er daardoor kansen blijven liggen.

Atelier Plek helpt bij het ontwerpen van goede participatietrajecten, waarbij er geput wordt uit een uitgebreide ervaring in het vormgeven van processen en bijeenkomsten.

PARTICIPATIEWERKBOEK GRONINGEN

In samenwerking met o.a. de gemeente Groningen is het praticipatiewerkboek ontwikkeld; een handvat om initiatiefnemers, ambtenaren en ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. In het boek staan diverse participatietechnieken en praatplaten, die helpen bij het ontwerp van een goed participatieproces.

Bekijk meer projecten

PLACE MAKING

Van eenzijdige en monofunctionele gebiedsontwikkeling, naar organische-, tijdelijke- en bottom-upgebiedontwikkeling, waarin place making inmiddels een steeds vaker toegepast begrip is.

Vanuit een sociaalgeografische achtergrond helpt Atelier Plek op strategisch niveau in het ontwikkelen van gebieden naar plekken.

TIJDELIJKE GEBIEDSONTWIKKELING OPEN LAB EBBINGE

Van coldspot naar hotspot. Dat was de opgave van de tijdelijke en organische gebiedsontwikkeling van het Open Lab Ebbinge, nabij de binnenstad van Groningen. In tegenstelling tot de traditionele top-down-gebiedsontwikkeling, was het Open Lab een project waar bottom-up en place making de rode draad vormde.

Bekijk meer projecten

MOBILITEIT

Elke stad, dorp, buurt en straat heeft te maken met mobiliteitsopgaven. Wat betekent de transitie naar fietssnelwegen, het rekenen met mobiliteitsnormen en de ontwikkeling van leefstraten?

Atelier Plek helpt om de vraagstukken integraal op te pakken, zodat de kans op een duurzaam resultaat vergroot wordt.

VERKEERSANALYSE HAREN

Vanuit de adviescommissie Verkeer en Vervoer voor de gemeente Groningen, is er geschreven aan een advies voor de verbetering van de verkeersafwikkeling in het dorp Haren. Een verkeerskundige analyse lag daaraan ten grondslag.

Bekijk meer projecten

VISUELE RAPPORTAGES

Een goed beeld vertelt meer dan duizend woorden. In combinatie met tekst, wordt het mogelijk om een boodschap krachtig en functioneel over te brengen. Atelier Plek maakt visuele rapportages, waarin beeld en tekst elkaar versterken, die bijvoorbeeld als analyse- en onderzoeksproduct dienen. Eventueel gecombineerd met een volledige gebiedsanalyse.

GEBIEDSFOTOGRAFIE EN DOCUMENTAIRES

Onder de bedrijfsnaam Prima Focus maakt Mark Sekuur in opdracht van overheden, ontwikkelaars en andere partijen fotografische reportages en documentaires, waarbij mens & plek centraal staan. 

Bekijk het fotografieportfolio via www.primafocus.nl

ATELIER PLEK

Atelier Plek onderzoekt en adviseert voor en over sociaalruimtelijke projecten en processen waarbij de menselijke maat en de (geografische) plek centraal staan. Onderzoek en advies omtrent het DNA van een plek, organische gebiedsontwikkeling en participatieopgaven zijn de specialiteiten. Bij Atelier Plek staat een plekspecifiek én plekgeneriek proces en product centraal.

NEEM CONTACT OP

10 + 10 =